أ

Business

Cholesterol, Triglycerides, Lipid status

 Cholesterol, Triglycerides, Lipid status

Cholesterol, Triglycerides, Lipid status


Cholesterol

Cholesterol is created in the liver. Its concentration in the blood is closely related to the metabolism of fat in the body, and depends on a number of other factors:

 

first of all the way of eating

heritage

of hormones

and liver and kidney functions

Blood cholesterol values

Normal values 3.1 - 5.5 mmol / l

Reduced values <3.1 mmol / l

Increased values> 5.5 mmol / l

Cholesterol blood system

Cholesterol blockage caused by blood vessels

Elevated cholesterol

It is elevated in high-fat diets, in the early stages of hepatitis, obstructive icterus (jaundice), lipoid nephrosis, diabetes mellitus, hypothyroidism and a variety of hereditary diseases. And some drugs can raise cholesterol levels, such as. anabolics and contraceptives.

 

Reduced cholesterol

Reduced values are usually in thyroid hyperfunction, in some diseases with severe liver damage (cirrhosis and severe chronic hepatitis). It is also reduced in malnutrition, anemia and in the case of medication such as aspirin, estrogen, thyroid hormone.

 

HDL

HDL cholesterol plays a protective role (called "good cholesterol"). The higher the HDL cholesterol levels, the better, because this cholesterol "cleanses" the blood vessels.

 

Normal values are 1.03-1.55 mmol / L.

 

Increased HDL

Increased HDL is an indicator of cardiovascular protection.

 

Reduced HDL

And the minimal decrease indicates an increased risk of atherosclerosis (fat deposition on the internal walls of blood vessels, leading to their blockage and diseases such as heart attack and stroke).

 

LDL

LDL cholesterol or "bad cholesterol" and its determination is important as a risk factor for coronary disease and for atherosclerosis.

 

Normal values are 1.55-4.53 mmol / L

 

Elevated values are usually associated with malnutrition and stress. Then the risk of cardiovascular disease, above all atherosclerosis, increases.

 

Triglycerides

Triglycerides - Fat from food is hydrolyzed in the small intestine, absorbed and resynthetized in the cells of the intestinal mucosa, enters the lymphatic vessels and into the circulation ie. reaches the liver. The excess is deposited in the form of fat.

 

Normal values are 0.46-2.28 mmol / L

 

Elevated triglyceride values

Increased levels of increased food intake, impairment of liver function, chronic alcoholism, diabetes, nephrotic syndrome, hypothyroidism, biliary tract obstruction, taking some medications e.g. contraceptives, as with stress.

 

Reduced triglyceride values

Decreased triglyceride concentration is of less diagnostic value and can be found in malnutrition and malabsorption (decreased food intake and absorption), hyperthyroidism, terminal conditions of liver disease.

 

Risk factor and atherosclerosis index, APO A and APO B (apolipoprotein A1 and B) - are determined to evaluate the risk of atherosclerosis and cardiovascular disease.

 

Lipid status

Disruption of fat (lipid) metabolism in the blood increases the risk of atherosclerosis, which compromises the function of vital organs (heart, brain, liver, kidneys,…). It is estimated on the basis of plasma cholesterol and triglyceride concentrations.

 

Lipid status consists of the following analyzes:

 

Cholesterol

HDL

LDL

Triglycerides

Risk factor

Index of atherosclerosis

Stocks and discounts

Package: A1

Blood biochemical analysis

Glucose, Complete Lipidogram, Urea, Creatinine, Iron, Total bilirubin, AST, ALT, GGT

 

-39%

1.490 din

900 din

Package: A2

Blood and urine analysis

Complete blood count with leukocyte formula, Urea, Creatinine, Iron, Glucose, Complete Lipidogram, AST, ALT, Urine microscopic sediment

 

-48%

1.920 din

990 din

 

Cholesterol, Triglycerides, Lipid Price Status

Analysis / Service

Blood Collection 70 din

Lipid status 670 din

Cholesterol 110 din

Hdl cholesterol 110 din

LDL cholesterol 110 din

Triglycerides 110 din

Apo-A-I 390 din

Apo-B 390 din

Lipoprotein (A) 630 din

Risk factor 80 din

Index Atherosclerosis 80 din


أ

Post a comment

0 Comments

أ